กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนธรรมิกวิทยา จัดกิจกรรม“วันสุนทรภู่” ขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงคุณความดีของสุนทรภู่ ซึ่งได้รับการยกย่องเป็นกวีเอกของไทยและของโลก ในปี พ.ศ.2529

          เพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาและรำลึกถึงคุณงามความดีตลอดจนคุณค่าผลงานของสุนทรภู่ ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในการอ่าน การเขียน คำประพันธ์ชนิดต่างๆทั้งร้อยแก้ว ร้อยกรอง

          กิจกรรมในครั้งนี้มี การประกวดร้องเพลง แต่งกลอน อ่านทำนองเสนาะ ตอบปัญหาภาษาไทย การแสดงละคร และ การเดินขบวนพาเหรด ต่อต้านยาเสพติด กิจกรรมในครั้งนี้จัด ณ หอประชุมโรงเรียนธรรมิกวิทยา ในวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2562