สำนักงานมูลนิธิ สาขาจังหวัดเพชรบุรี / โรงเรียนธรรมิกวิทยา

มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

เลขที่ 128 หมู่ 1 ตำบลสระพัง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 76140

โทร : 032-561603, 081-7533389

โทรสาร : 032-561604

 

แผนที่การเดินทาง

 

 

ภาพแผนที่

การเดินทาง : จากกรุงเทพฯ มาตามถนนพระราม 2  (ธนบุรี-ปากท่อ)  เลี้ยวซ้ายสามแยกปากท่อ 

ตรงมาอีกประมาณ 10  กิโลเมตร ถึงอำเภอเขาย้อย สังเกตเห็นภูเขาด้านซ้ายมือ 

ผ่านแยกเขาย้อยประมาณ  1  กิโลเมตร  U-TURN กลับรถหน้าโรงงานนันยาง  

กลับรถแล้ววิ่งออกถนนเส้นนอกคู่ขนาน  ผ่านธนาคารกรุงเทพประมาณ  300  เมตร

เลี้ยวซ้าย  ตรงไปอีก 400  เมตร ข้ามสะพานคลองชลประทาน แล้วเลี้ยวขวา

ตรงไปอีกประมาณ 900 เ มตรโรงเรียนจะอยู่ด้านซ้ายมือ

 

           

 

 การเดินทาง  : จากกรุงเทพฯ มาตามถนนพระราม 2  (ธนบุรี-ปากท่อ) 

                             เลี้ยวซ้ายสามแยกปากท่อ  ตรงมาอีกประมาณ 10  กิโลเมตร

                             ถึงอำเภอเขาย้อย   สังเกตเห็นภูเขาด้านซ้ายมือ ผ่านแยกเขาย้อย

                             ประมาณ  1  กิโลเมตร  U-TURN   กลับรถหน้าโรงงานนันยาง  กลับรถ

                             แล้ววิ่งออกถนนเส้นนอกคู่ขนาน   ผ่านธนาคารกรุงเทพ

                             ประมาณ  300เมตร เลี้ยวซ้าย  ตรงไปอีก 400  เมตร   ข้ามสะพาน

                             คลองชลประทาน แล้วเลี้ยวขวา  ตรงไปอีกประมาณ 900 เมตร

                             โรงเรียนจะอยู่ด้านซ้ายมือ

โลโก้โรงเรียน

ประวัติความเป็นมาโรงเรียนธรรมิกวิทยา

          โรงเรียนธรรมิกวิทยา หรือชื่อเดิมว่าโรงเรียนการศึกษาวิทยาศาสตร์คนตาบอด แต่ต่อมาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระเมตตาพระราชทานชื่อโรงเรียนให้ใหม่ว่า "โรงเรียนธรรมิกวิทยา" และทรงเขียนความหมายให้ว่า "โรงเรียนธรรมิกวิทยา หมายความว่า โรงเรียนที่มีซึ่งวิชาความรู้และการประพฤติในความดี" โรงเรียนได้จัดตั้งขึ้นเพื่อสนองพระราชปรารภของพระองค์ท่านที่ทรงอยากเห็นคนตาบอดเรียนวิทยาศาสตร์เหมือนคนตาบอดในต่างประเทศ ซึ่งพระองค์ได้มีพระกระแสรับสั่งในเรื่องนี้ไว้เมื่อคราวเสด็จพระราชดำเนินไปเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ในวันที่ 5กุมภาพันธ์2550

 

          ต่อมานายแสวง เอี่ยมองค์ได้บริจาคที่ดินจำนวน 8 ไร่ในเขตอำเภอเขาย้อยแก่มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสถานศึกษา โดยมูลนิธิได้ดำเนินการก่อสร้างโรงเรียนในทันที ได้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ในวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ซึ่งตรงกับวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ด้วยพลังศรัทธาและการร่วมแรงร่วมใจของชาวเพชรบุรีและผู้ใจบุญทั้งหลายได้ร่วมสมทบทุนกับมูลนิธิในการก่อสร้างโดรงเรียนธรรมิกวิทยาโดยสร้างอาคาร 4 หลังแรก อันได้แก่ อาคารเรียน อาคารโรงอาหาร อาคารหอนอน และอาคารบ้านพักครูและเจ้าหน้าที่ โดยใช้เวลาก่อสร้างอาคารทั้งหมดจนแล้วเสร็จภายในหนึ่งปีโรงเรียนธรรมิกวิทยาได้เปิดการเรียนการสอนเป็นครั้งแรกในปีการศึกษา 2551 โดยได้รับอนุญาตให้เปิดเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

a2a3

          ต่อมาโรงเรียนธรรมิกวิทยาได้รับพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมอีกครั้งจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินมาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดโรงเรียนอย่างเป็นทางการในวันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2552

a5a4a6

          โรงเรียนธรรมิกวิทยาเป็นโรงเรียนเอกชนการกุศลประเภทการศึกษาพิเศษ จัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นในลักษณะให้เปล่า ดำเนินงานภายใต้มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์สาขาจังหวัดเพชรบุรี เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) กระทรวงศึกษาธิการ อยู่ในการกำกับดูแลของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 1

 

ที่ตั้งของโรงเรียน

128 หมู่ 1 ต. สระพัง อ. เขาย้อย จ. เพชรบุรี 76140 

ตราของโรงเรียน

ภาพโลโกโรงเรียนธรรมิกวิทยา

          ลักษณะเป็นรูปเปลวเพลิง รูปหัวใจ ไม้เท้าขาวอยู่ในวงกลม ๒ วงซ้อนกัน ด้านบน เป็น ชื่อ "โรงเรียนธรรมิกวิทยา" ด้านล่างเป็นที่อยู่ ตำบลสระพัง อำเภอเขาย้อย จังหวัด เพชรบุรี มีความหมายว่า พลังใจศรัทธานำทางด้วยวิชาความรู้เพื่อ คนตาบอดสามารถ อยู่ได้ในสังคมอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี (๑) เปลวไฟ หมายถึง แสงสว่างนำทางชีวิต (๒) หัวใจ หมายถึง ความศรัทธาที่จะอดทน เสียสละ ด้วยความรักเมตตาตามคำสอนของ ศาสนา (๓) ไม้เท้าขาว หมายถึง สัญลักษณ์ในการนำพาคนตาบอดไปในโลกกว้างอย่างมีอิสระและความหวัง

 

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

คือ ต้นราชพฤกษ์ หรือ ต้นคูณ ดอกสีเหลือง 

สีประจำโรงเรียน

คือ สีม่วง-เหลือง 
สีม่วง หมายถึง ความจงรักภักดีอย่างจริงใจยิ่งชีวิต ในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ความรักในสถาบัน รักญาติพี่น้อง เพื่อนพ้อง และความสามัคคี
สีเหลือง หมายถึง นักวิทยาศาสตร์ ความคิดสร้างสรรค์ มีเหตุผล มีชีวิตชีวา ร่าเริ

วิสัยทัศน์

 “มุ่งมั่นสร้างคนตาบอดให้มีความรู้คู่คุณธรรมเทียบเท่า มาตรฐานสากล”

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อส่งเสริมการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพแก่ผู้พิการทางการเห็นโดยไม่จำกัด เพศ วัย เชื้อชาติและศาสนา
  2. เพื่ออบรมจริยธรรมอันดีงามแก่ผู้พิการ
  3. เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนตาบอดมีโอกาสเข้าเรียนในชั้นเรียนปกติในระบบโรงเรียน
  4. จัดหาวัสดุอุปกรณ์การศึกษา ผลิตตำราอักษรเบรลล์ และ ตำราเทป ซีดีเสียง ใช้ในการศึกษาของคนตาบอด
  5. เพื่อร่วมกับองค์การอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
  6. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด